14.10.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание а 14.10.2020 в 10.00ч.

01.10.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание а 02.10.2020 в 10.00ч.

20.11.2019

Съобщение

Информираме Ви, че адресът за кореспонденция на ОИК-Завет е гр. Завет, ул. "Лудогорие" №19 - сградата на Община Завет.

Информация към нас може да изпращате на електронна поща: [email protected].

23.10.2019

ОИК Завет обявява телефонен номер за приемане на сигнали в изборния ден 27.10.2019г. във връзка с упражняването на правото на глас и за нарушения на изборния процес

Телефонен номер на ОИК Завет за приемане на сигнали в изборния ден на 27.10.2019г. във връзка със упражняването на правото на глас и за нарушения на изборния процес - 0877208454

21.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

ОИК - ЗАВЕТ  УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 

23.10.2019г. (сряда) от 14.00ч. в СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  - ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК № 001 - СИК № 015, вкл.

 

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

11.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено на 12.10.2019г. в 17:00ч

07.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

ОИК Завет  уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 935-МИ от 02.09.2019 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 17-МИ от изборните книжа.
Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до кмета на общината/кметството. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място на 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място не по-късно от 26 април 2019 г.
Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място в рамките на общината, ако са подадени не по-малко от 10 заявления.

07.10.2019

На основоние т.7 изр. второ от Решение №993МИ от 07.09.2019г. с протоколно решение ЦИК разрешава ОИК да публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите на 27.10.2019г.

 

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.2019 г. от ЦИК, ОИК-Завет  публикува под формата графичен файл одобрените образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

 

Бюлетина за Общински съветници

Бюлетина за кмет на община

Бюлетина за кмет на кметство с.Сушево

Бюлетина за кмет на кметство с.Прелез

Бюлетина за кмет на кметство с.Веселец

Бюлетина за кмет на кметство с.Брестовене

Бюлетина за кмет на кметство с.Иван Шишманово

Бюлетина за кмет на кметство с.Острово

05.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Завет  чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид MS Excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Завет .

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Завет от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Завет.

16.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОИК- ЗАВЕТ

Регистрацията  на кандидатски листи в ОИК се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и електронен носител.За всеки отделен вид избор-общински съветници,кмет на община и кметове на кметства се подава отделно предложение. Изискването за представянето на предложението в електронен вариант се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

16.09.2019

Съобщение

От 17 септември 2019г. Общинска избирателна комисия - Завет  започва прием на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община на 27 октомври 2019г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 17.00 часа гр.Завет , ул.Лудогорие №19 , (в сградата на читалището ет.2 ).

Крайният срок за подаване на документи за регистрация в ОИК е до 17.00 часа на 24 септември 2019г.

 

05.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Завет  за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. в община Завет , започва от 9,00 ч. на 05 септември (четвъртък) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Завет , находящ се на адрес:гр.Завет , ул.Лудогорие №19 (в сградата на читалището ет.2)

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 104 / 14.10.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията а общински съветник

  • № 103 / 02.10.2020

    относно: Писмо от председателя на Общиски съвет гр. Завет с изходящ номер 03–82 от 30.09.2020 във връзка с отъствията на общиския съветник Джунеид Хасан и вземане на решение от ОИК.

  • № 102 / 20.12.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

всички решения