Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 1
Завет, 11.02.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

Постъпило е заявление от Н.Ю.С. за освобождаването му като общински съветник, избран за общински съветник от листата на ПП „ДПС“ на 25.10.2015 г.

В тази връзка на основание чл. 30, ал. 5 от ЗМСМА  от общинска администрация гр. Завет е представена Договор № УД-02-08-140/07.02.2019 г. за назначаване на Н.Ю.С, на щатна длъжност в общинска администрация гр. Завет, считано от 08.02.2019 г.

От така изложената фактическа обстановка е видно, че е налице хипотезата разписана в нормата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Съгласно волята на законодателя, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация, като в настоящия случай е налице последната предпоставка.

Предвид горепосоченото  на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458, ал. 5 и ал.1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т.  4 от ЗМСМА и Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия гр. Завет

 

РЕШИ:

 

 1. ОИК гр. ЗАВЕТ констатира, че пълномощията на Неджати Юмеров Салимов, избран за общински съветник от листата на ПП „ДПС“ на 25.10.2015 г. са прекратени, считано от 08.02.2019 г. на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА.
 2. ОБЕЗСИЛВА издаденото на Неджати Юмеров Салимов, Удостоверение №23/26.10.2015 г. за избран за общински съветник в Община Завет, издигнат от ПП „ДПС“ в изборите за общински съветници и и кметове на община Завет.
 3. ОИК гр. Завет обявява за избран за общински съветник СЕВДЖАН МУСТАФОВ ИБРЯМОВ, издигнат от ПП „ДПС“ в изборите за общински съветници и и кметове на община Завет, проведени през 2015 г.
 4. Издава на СЕВДЖАН МУСТАФОВ ИБРЯМОВ, Удостоверение №1/11.02.2019 г. за избран за общински съветник в Община Завет, издигнат от ПП „ДПС“ в изборите за общински съветници и кметове на община Завет, проведени през 2015 г.

 

Настоящото решение да се обяви на информационното табло, разположено във фоайето на читалището гр. Завет и на официалната интернет страница на адрес www.cik.bg (https://oik1711.cik.bg/minr2015/decisions).

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА  настоящото решение не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

 

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 12.02.2019 в 09:11 часа

Календар

Решения

 • № 1 / 11.02.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

 • № 111 / 05.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

 • № 110 / 01.11.2015

  относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения