24.10.2023

ГРАФИК за получаване на изборните книжа & материали и машините за гласуване от СИК/ПСИК в община Завет на 28 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия – Завет, съвместно с Общинска администрация - гр. Завет ще предоставят на СИК/ПСИК изборните книжа & материали по следния график:

Тръгване от Общинска администрация гр. Завет -14:40 часа;

Населено място - № СИК/ПСИК

Час /бюлетини и изборни материали/

Час /машини за гласуване/

1.

с. Иван Шишманово - секция № 9

15:00 – 15:15 ч.

няма машина

2.

с. Веселец — секции № 4

15:25 – 15:35 ч.

16:40 ч.

3.

с. Прелез — секции № 13

15:45 – 15:55 ч.

17:00 ч.

4.

с. Сушево — секция № 14

16:05 – 16:15 ч.

17:20 ч.

5.

гр. Завет — секции № 5, 6, 7, 8, 15

16:30 – 17:30 ч.

17:40 – 18:00 ч.

6.

с. Брестовене — секции № 1, 2, 3, 16

17:40 – 18:20 ч.

18:20 – 18:30 ч.

7.

с. Острово — секции № 10, 11, 12

18:30 – 19:00 ч.

18:50 – 19:10 ч.

20.10.2023

Предприети мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основоние РЕШЕНИЕ № 2545-МИ от 29 септември 2023 г. на ЦИК,
Общинска администрация гр. Завет е създала организация за транспортиране в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.
Избирателните секции на територията на община Завет, образувани със Заповед № УД-02-09-300 от 25.08.2023 г. на Кмета на община Завет се намират на първи партерен етаж на сградите и има възможност за паркиране на автомобили пред тях.
Осигурен е транспорт за придвижване в изборния ден на хора с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.
Нуждаещите от помощ в изборния ден, могат да правят заявки, както следва:
• на 28.10.2023 г. на тел. 08442/ 20 70 или 0877 208 481 от 9:00 ч. до 16:00 ч.
• на 29.10.2023 г. на тел. 08442/ 20 70 или 0877 208 481 от 8:00 ч. до 16:00 ч. или на място: гр. Завет, ул.“Лудогорие” № 19 (сградата на общинската администрация) в по-горе посочения времеви график.

15.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК - ЗАВЕТ

Приемането на документите за регистрация на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати в ОИК-Завет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 09:30 до 17:00 ч., в  сградата на сградата на НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 1902“ с адрес: гр. Завет, ул. Лудогорие № 19А, етаж. 2.

 1. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (може да изтеглите от тук). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.
 4. Списъкът на хартиен носител /Приложение към Решение № 2664-МИ / 13.10.2023 на ЦИК/ се подписва и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат(може да изтеглите от тук) в Общинска избирателна комисия - Завет до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Предложения без подаден списък на технически носител няма да бъдат разглеждани.
 5. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискването на т. 1. Списъкът се изготвя по реда и условията на т.2, т.3 и т. 4.
 6. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 7. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети може да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на т. 1.
 8. Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия.
 9. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с издаденото пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия (СИК).
06.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи, регистрирани в ОИК Завет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от  09.10.2023 г. от 09:00 до 17:00ч., в гр. Завет, общ. Завет, в сградата на НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 1902“ с адрес: ул. Лудогорие № 19А, етаж. 2 

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Общинска избирателна комисия Завет чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №72-МИ от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)подадено до 17:00 ч. на 28.10.2023г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.
 2. Към заявлението на партията, коалицията или местната коалиция задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител (флаш памет) в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение №74-МИ от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

Форма за регистриране на застъпници

 1. Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. Всяка партия, коалиция и местна коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 3. Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Завет чрез предложение по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)подадено до 17:00 ч. на 28.10.2023 г.
 4. С решението си ОИК Завет регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
 1. ОИК издава удостоверение на регистрираните застъпници и заместващи застъпници.
 2. Кандидатите за застъпници, предложени от партии, коалиции и местни коалиции се регистрират от ОИК Завет в срок до 17:00ч. на 28.10.2023г. включително
28.09.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ЧЛЕНОВЕ В СИК

ОИК Завет уведомява всички представители на политически партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кмет в община Завет, насрочени на 29.10.2023 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail:[email protected]). Заявлението "Предложение за замени на член в СИК" може да се попълни и на място в ОИК Завет.

Използвайте приложения образец:Образец-Предложение за замени на членове в СИК

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК-ЗАВЕТ / 27.10.2023 г.

Председателят на ОИК - Завет свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в Петък, 27 октомври 2023 г., от 16:00 ч., в гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, в сградата на НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 1902“ с адрес: ул. Лудогорие № 19А, етаж. 2.
15.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

13.10.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК-ЗАВЕТ

Председателят на ОИК - Завет свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във Петък 13 октомври 2023 г., от 17:00 ч., в гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, в сградата на НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 1902“ с адрес: ул. Лудогорие № 19А, етаж. 2.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 76-МИ / 04.11.2023

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ кандидат за общински съветник

 • № 75-МИ / 04.11.2023

  относно: Изменение на РЕШЕНИЕ № 67-МИ от 30.10.2023 на ОИК – Завет за ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ

 • № 74-МИ / 30.10.2023

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ КМЕТ НА КМЕТСТВО с. СУШЕВО В ОБЩИНА ЗАВЕТ

всички решения