Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 79
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с упълномощените представители на партия Движение за права и свободи - ДПС, които да представляват същата в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Постъпило е списък(предложение) с вх. 58/22.10.2015г. от партия Движение за права и свободи - ДПС, подписано от представляващия  партията  Лютви Ахмед Местан, чрез пълномощник  Мехмед Хасан Халил, заведено под №58/21.10.2015 г. във входящия регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на упълномощените лица на партия Движение за права и свободи - ДПС  

На основание чл.87, ал.1 от ИК, ОИК – Завет 

Р Е Ш И :

     УТВЪРЖДАВА списъка на упълномощените представители на партия Движение за права и свободи - ДПС, които да представляват същата в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. както следва:

 

 

Представители на съответната партия/коалиция/инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

Гюлтен Ахмедова Мехмед

№72-54 от 05.10.2015 година

Кямил Исмаил Хасан

№72-55 от 05.10.2015 година

Айше Велиева Ахмедова

№72-58 от 05.10.2015 година

Ибрахим  Хюсниев Османов

№72-56 от 05.10.2015 година

Назенде Дауд Халил

№72-57 от 05.10.2015 година

Ферди Бехчет Назиф

№72-59 от 05.10.2015 година

Бейхан Адем Феим

№72-60 от 05.10.2015 година

Ахмед Ферад Емин

№72-61 от 05.10.2015 година

Сюлейман Ахмед Сюлейман

№72-62 от 05.10.2015 година

Али Хюсеин Ешреф

№72-63 от 05.10.2015 година

Несин Али Хавенгели

№72-64 от 05.10.2015 година

Джемал Ахмед Деде

№72-65 от 05.10.2015 година

Халил Ахмед Канти

№72-66 от 05.10.2015 година

Кемал Али Осман

№72-67 от 05.10.2015 година

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:36 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения