Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 85
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с упълномощените представители на партия ПП ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ, които да представляват същата в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Постъпило е пълномощно от ПП ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ, подписано от представляващия  партията  Илияна Райчева Сиракова, чрез пълномощник Айдън Исмаил Хюсеин заведено под №72/22.10.2015 г.. във входящия регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на упълномощените лица на партия ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ-ОБ.

На основание чл.87, ал.1 от ИК, ОИК – Завет

 

Р Е Ш И :

 УТВЪРЖДАВА списъка на упълномощените представители на партия ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ-ОБ, които да представляват същата в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

№ на пълномощно

1

БИЛЯЛ ШЕВКЪ ШАКИР

148/19.10.2015г.

2

ОСМАН ИБРАХИМ НАСУФ

149/19.10.2015г.

3

ВЕДИН АСАН ЮСЕИН

150/19.10.2015г.

4

РЕЙХАН РЕДЖЕБ ХАСАН

151/19.10.2015г.

5

СЕЛЯЙДИН МЕХМЕДОВ ЮЗЕИРОВ

152/19.10.2015г.

6

ШЕНАЙ ЕМИНОВА КЯМИЛ

153/19.10.2015г.

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:45 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения