№ 57 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на списъка с резервните членове на СИК , утвърден с Решение № 45-МИ от 28.09.2019 год. на ОИК Завет за изборите за общински съветници, и кметове на 27 октомври 2019г. в община Завет На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и във връзка с предложение с вх.№ 99/22.10.2019 год. от входящия регистър на ОИК, отправено от ПП “ГЕРБ“

№ 56 / 21.10.2019

ОТНОСНО : Предложение за промяна на член на секционна избирателна комисия, за участие в избори за общински съветници и кметове на кметства на 27.10.2019г. и поправка на техническа грешка. Постъпило е заявление от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“, подписано от представляващия партията Бойко Методиев Борисов, чрез Младен Дянков Чакъров заведено под № 98/21.10.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Завет

№ 55 / 21.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на списъка с резервните членове на СИК , утвърден с Решение № 45-МИ от 28.09.2019 год. на ОИК Завет за изборите за общински съветници, и кметове на 27 октомври 2019г. в община Завет На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и във връзка с предложение с вх.№ 97/21.10.2019 год. от входящия регистър на ОИК, отправено от ПП “ГЕРБ“

№ 54 / 21.10.2019

ОТНОСНО : Предприети мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 , чл.234, ал.1 и чл.10 от ИК, във вр.т.14 от Решение №953-МИ/04.09.2019г. на ЦИК и във вр. с писмо с их.№УД-02-24-49/19.10.2019год. от Община Завет , подписано от Кмета на Община Завет

№ 53 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Заявяване на допълнителни протоколи за кметове на кметства за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 52 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на ПСИК и утвърждаване на списъка на резервните членове

№ 51 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образци на списък с имената и номерата на кандидатските листи на партии и коалицци за общински съветници (за поставяне пред изборната секция и в изборната кабина) и бланка –чернова за отчитане на преференции за работа на секционната избирателна комисия на основание Писмо с изх.№13.11.14/ 10.09.2019г. от Зам.министър-председател на Република България

№ 50 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Определяне начина на връщане на сгрешения от СИК/ПСИК протокол при попълването му и предаване на новия съобразно Решение № 1180-МИ / 24.09.2019год. на ЦИК. На основание на чл.87 ал.1, т.1 във вр. с чл.443 от Изборния кодекс и съобразно определения с Решение № 1180-МИ / 24.09.2019год. на ЦИК ред за предаване на сгрешен протокол и получаване на нов, Общинска избирателна комисия – Завет , област Разград

№ 49 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Определяне членове от състава на ОИК – Завет за получаване на хартиените бюлетини и подписване на приемно-предавателен протокол в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. С изх.№ МИ-15-807/09.10.2019г. на ЦИК е получено писмо в ОИК-Завет във връзка с приемане на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019г. с адрес за доставка - административен център гр.Разград. На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.9 от ИК и в изпълнение на Решение № 993-МИ/ 07.09.2019, т.16 и сл. на ЦИК и с оглед осъществяване на правомощията си по ИК за контрол при приемането, транспортирането и съхранение на бюлетините, ОИК-Завет

№ 48 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Изпълнение на т.5 на Решение №935-МИ 02.09.2019г. на ЦИК и писмо с Изх.№ УД -02-24-39 / 12.10.2019г.от община гр.Завет , в Общинска администрация гр.Завет са постъпили 12 броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия както следва от гр.Завет – 6 броя ; от с.Веселец – 6 броя , ОИК Завет

№ 47 / 10.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци и тиража на протоколите за отчитане на резултатите в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 46 / 29.09.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци на бюлетините и тиража на бюлетините за отпечатване за изборните райони в община Завет за изборите на 27.10.2019г. На основание чл.87, ал.1 т.9 във връзка с Решение №993-МИ/23.09.2019г. на ЦИК

№ 45 / 28.09.2019

ОТНОСНО : : Утвърждаване на резервните членове на всяка СИК в гр.Завет за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с т.5, от Изборния кодекс, ОИК - Завет

№ 44 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Сушево за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 43 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Прелез за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 42 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Острово за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 41 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Иван Шишманово за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 40 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр.Завет за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 39 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Веселец за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 38 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Брестовене за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 98 / 04.11.2019

    относно: Грешно подадено име на нов член на СИК 171100002 – с. Брестовене от Коалиция “БСП за България“ в решение №94 от 02.11.2019г.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предаване на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за кмет на кметство втори тур с .Брестовене проведени на 03.11.2019г.

  • № 96 / 03.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство втори тур с. Брестовене , община Завет, област Разград на 03.11.2019г.

всички решения